โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

   50 ถนน พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

  • 15 Jul, 2020
  •  adminmoo
  •  195

โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เน้นให้บริการทางวิชาการอย่างมีคุณภาพแก่สังคม สนับสนุนการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้สาขาสัตวแพทย์ศาสตร์แก่คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต ให้สอดคล้องกับ ปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกทั้งยังมุ่งเน้นการความรู้ทางสัตวแพทยศาสตร์ไปเพ็ญประโยชน์แก่สังคม